Arego
kw:!support_us

Velkomen til oppstart i turngruppa hausten 2021

Hei alle eksisterande og nye medlemmer i Stord IL turngruppa!

Velkomen til nytt turn-år sesongen 2021/2022 :) 

Denne hausten vert heldigvis meir vanleg enn sist haust, og me tek framleis vårt ansvar for at barn og vaksne skal vera trygg på å ha treningar med så låg smitterisiko som mogleg. Alle barnegrupper kjem til å ha oppstart i veke 34. Timeplanen som no ligg på nettsida vår er oppdatert. 

Det som er viktig å merka seg, er at ALLE barnegrupper kjem til å ha obligatoriske foreldremøter i oppstarten. Me vil koma attende til invitasjon til desse. Møta kjem til å vera på Vikahaugane, på same tid som ungane har treningstid. Det er viktig for oss at flest mogleg deltek på desse oppstartsmøtene. 

Foreldre/barn-gruppene skal ha oppstartsmøter i gymsalane på Langeland, Hystad og Lerivik skule - også det i veke 34, og ha oppstart i veke 35! 

Gruppene som har treningstid i turnhallen, 1.-10.klasse, er fullteikna, og har ventelister. Desse vert oppdatert heile vegen, og plassar kan bli ledig. Det er difor viktig at me får melding dersom born ikkje skal ha plassen sin dette året :) Alle vil få tilsendt eigen bekreftelse på kva gruppe ein tilhøyrer og eventuell informasjon knytt til det før oppstart!  

Spørsmål som gjeld ditt barn eller deg sjølv, kan rettast på mail til leiar@stordturn.no 

 

Styret

 

 

Turn - og koronarestriksjonar

tiltak for å  hindre smitte i turngruppa! 

Me har innført nokre heilt klare reglar før oppstart, for trenarar og gymnastar: 

 • Ikkje kom på trening dersom du kjenner deg sjuk
 • Me har plikt til å føre oppmøteliste
 • Respekter reglar og beskjedar som vert gitt i turnhallen

Turngruppa jobbar etter råd om smittevern basert på FHI sine anbefalingar, og Norges gymnastikk- og turnforbund sin smittevernsrettleiar. De kan lesa meir om NGTF sin informasjon her : NGTF - Koronainformasjon - samleside

Ordensreglar i høve korona - på trening

 • Alle treningar kjem til å bli avslutta ti minuttar før vanleg, slik at me slepp trengsel, og har tid til å reingjera før ny gruppe kjem
 • Handdesinfeksjon når ein kjem på trening
 • Overflatedesinfeksjon etter endt trening (på overflater som vert nytta i treninga)
 • Alle ventar på utsida av turnhallen, og ventar til dei vert henta av trenar
 • Alle må stilla på trening i treningstøy. Garderobane er stengt, med unnatak av muligheita til å henge frå seg yttertøy
 • Me minimerer bruk av skumgropa
 • Trenarane har lov å sikre, men kjem til å gjera naudsynte vurderingar kring kva øvingar som kan, og kva som ikkje kan, gjennomførast 
 • Ingen mat i turnhallen, kun lov med eigen drikkeflaske

Foreldre kan ikkje vera i turnhallen under treninga. Dersom ein ønskjer det, kan det vera aktuelt med fleire vaksne som hjelpetrenarar. Ta i tilfelle kontakt med kontaktperson i styret. 

 

God oppførsel gir gode treningar! :) 

Turngruppa sine troppsgymnastar fortset å imponera!

Stord IL turngruppa - Troppen

Bak frå venstre: Lars Aaheim (trenar), Anna Gardner, Camilla Silden (delvis skjult), Erlend Lydersen Grønås, Elena Valvatne, Karoline Frederich (trenar) Tora Eik Breirem, Marielle Flatås Kvalnes, Thea Elise Paulsen, Lars M Heggland (trenar), Karl Grov, Tiril Simonsen, Miriam Matre, Eline Røstbø Treeck, Carina Stautland, Beate Sørvik Torkelsen, Torbjørn Ottesen Hornaland, Saga Emilie Tonning, Mathilde Nordtveit, Hedda Haslum Myklebust, Seline Molde Ottesen, Ida Synnøve Flatås Kvalnes 

På søndag gjekk turen til Haukelandshallen og Kretsmeisterskap Hordaland i troppsgymnastikk. Både rekruttar og juniorar har jobba hardt i heile haust med førebuingar mot konkurranse og det var ein spent gjeng som hadde avreise søndags morgon.

I konkurranseforma troppsgymnastikk konkurrera gymnastane som eitt lag i apparata tumbling, trampett og frittståande. Poengberekninga vert gjort etter vanskegrad og i kor stor grad dei klarar å oppnå det i konkurransen. Juniorane sine jenter stilte for første gong i Stord IL si historie i Teamgym-konkurranse, der alle tre apparat vert slått saman med samla, teljande resultat. Rekrutt og mix-laget til juniorane stilte i nasjonale klassar. I alt stilte heile 95 troppar til start i ulike klassar og apparat.

Med seg frå Bergen fekk gjengen med seg følgjande flotte resultat:

 • 1. plass Teamgym Kvinner
 • 2. plass Junior mix (J+G) tumbling
 • 2. plass Junior mix (J+G) trampett
 • 3. plass Rekrutt frittståande

Turngruppa har lang og stolt tradisjon for apparat-turn. Med stadig voksande og hardt arbeidande troppsgymnastar er me i ferd med å skapa svært gode rammer også for denne konkurranseforma. Troppen syner eit flott samhald og god treningsvilje.

Dette hadde me ikkje fått til utan dedikerte trenarar, eit godt breiddetilbod og god aktivitet på Vikahaugane kvar dag. Turngruppa tel i dag om lag 250 aktive gymnastar på breiddepartia frå 1.-10.klasse, 25 troppsgymnastar og 10 apparat-turnarar. Med opp mot 100 born i alderen 2-5 år på foreldre/barn-gruppene våre ser framtida lovande ut.

For alle som ønskjer å sjå denne flotte gjengen, saman med alle dei andre gymnastane våre, er juleshowet vårt absolutt verdt å få med seg!

9.desember fyller me Nyehallen på Vikahaugane med mykje flott turn.

Temagym - frittstående

 

Kontaktinfo

Jon Eirik Kvalnes
E-post: leiar@stordturn.no
Telefon: 99 38 95 62
Kontakt
Kalendar